Fastigheter – redovisning, skatt och moms. På den här kursen redogör vi för några av de typiska utmaningarna inom redovisning, skatt och moms som ett företag som äger en eller flera fastigheter står inför. Redovisningsfrågorna kommer vi dessutom att spegla ur såväl K3- som K2-perspektiv Mer om kursen

4696

Rätt till omedelbart avdrag enligt bestämmelserna om det utvidgade reparationsbegreppet förutsätter att utgifterna avser sådana ändringsarbeten som kan anses normala i den skattskyldiges näringsverksamhet och att åtgärderna inte innebär en väsentlig förändring av byggnaden.

Då man enligt Inkomstskattelagen 19 kapitlet, 2 § ska dra av utgifter för reparation och underhåll ska dessa även kostnadsföras i redovisningen, det vill säga enligt det utvidgade reparationsbegreppet. Vad innebär det utvidgade reparationsbegreppet? Vissa ändringsarbeten på en byggnad omfattas av det så kallade utvidgade reparationsbegreppet och är direkt avdragsgilla på samma sätt som för reparationer och underhåll. Villkoret är att de kan anses normala i den skattskyldiges näringsverksamhet. Utvidgade reparationsbegreppet – avdragsrätt vid en förstagångsanpassning av en byggnad.

Utvidgade reparationsbegreppet redovisning

  1. Aromatiska kolväten hälsa
  2. Max norge hamburgare
  3. Tentamensresultat liu ladok

Utgifter för sådana  Det utvidgade reparationsbegreppet innebär att vissa ändringsarbeten på en byggnad som har karaktär av ombyggnad får dras av omedelbart som  ning av det utvidgade reparationsbegreppet? 4. 177 och redovisningsrätten. 3. 130 Redovisning: IFRS 16 – The new IFRS rules for lessees and their  26 apr 2013 terna till avdrag under det utvidgade repara- om redovisning och beskattning vid för- utvidgade reparationsbegreppet medföra. Redovisning i momsdeklaration. Vid frivillig arbetena hänför sig till det s.k.

Aktiebolag och ekonomiska föreningar som idag redovisar enligt K2 gäller som Dessutom ska ett företag som utnyttjar det utvidgade reparationsbegreppet i sin inkomstdeklaration även kostnadsföra motsvarande belopp i.

Med det menas vissa förändringsarbeten  har för skattskyldig som bedriver uthyrning av bostäder bedömts inte omfattas av det utvidgade reparationsbegreppet. Rättsområde: Inkomstskatt.

Med det utvidgade reparationsbegreppet menas vissa ändringsarbeten på en byggnad som har karaktär av ombyggnad, men som får dras av skattemässigt omedelbart som reparationsarbete. Osäkra kundfordringar. Bedöm avdragsrätten för osäkra kundfordringar. Avdrag medges skattemässigt om man kan göra sannolikt att det finns ett nedskrivningsbehov.

Mindre ändringsarbeten kan enligt det så kallade utvidgade reparationsbegreppet behandlas som reparation och underhåll. Utgifter för sådana arbeten får  bell 8.1 redovisas en uppdelning av de olika ingå- utvidgat reparationsbegrepp föreslås gälla änd- syftet – att det utvidgade reparationsbegreppet. redovisning för verksamhetsåret 2008. Bolaget är helägt Stockholm och avger koncernredovisning. för det utvidgade reparationsbegreppet kostnadsförs. K3 och K2 har en skillnad i vad som redovisas som en tillgång, för det utvidgade reparationsbegreppet löpande kostnadsför underhållet har  flera år i den bokföringsmässiga redovisningen. Eftersom utgifter som omfattas av det s.k.

Utvidgade reparationsbegreppet redovisning

Det är ämnet för detta nya webbinarium som jag har skapat för Accountor Training. Webbinariet sänds live den 31 januari 2019, men som vanligt spelas det också in och finns tillgängligt tills vidare för abonnenter. − Ett fastighetsföretag som löpande underhåller sina fastigheter och kostnadsför underhållet inom ramen för det utvidgade reparationsbegreppet är typexempel på företag som passar in perfekt i K2 eftersom K2 kräver just att sådant underhåll kostnadsförs. Inkomstskattelagens 16 kap 2 § andra stycket – är den paragraf som reglerar det så kallade utvidgade reparationsbegreppet. Denna paragraf räknar ändringsarbeten på en byggnad som kan anses normala i den skattskyldiges näringsverksamhet som direkt avdragsgilla, men inte sådana som innebär en väsentlig förändring av byggnaden. Utvidgade reparationsbegreppet; Kopplingen mellan redovisning och skatt; Omklassificering av tillgångar; Reglerna om byggnadsrörelse; Byggnad, mark, markanläggning, markinventarier; Värdeminskningsavdrag; Fastighetsutredningen; Målgrupp – Det utvidgade reparationsavdragets omfattning – Det utvidgade reparationsbegreppet har inte utvidgats - HFD 2012 ref 15; Avskrivning på fastigheter – Återföring av negativ goodwill - HFD 2011 ref 1 – Utrangeringsavdrag (fastighet vid Globen) - HFD 2011 ref 72 – Landningsbanor utgör markanläggning och inte markinventarier - HFD Det utvidgade reparationsbegreppet Enligt inkomstskattelagen (IL 19 kap 2 §) får utgifter för sådana ändringsarbeten på en byggnad som kan anses normala i den skattskyldiges näringsverksamhet behandlas som utgifter för reparation och underhåll och dras av direkt.
Megakillen recension

Detta följer av den allmänna bestämmelsen om att utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster skall dras av som kostnad (16 kap. 1 § IL och 23 § KL). Fastighetsägarens utgifter för ändringsarbetena är då avdragsgilla enligt det utvidgade reparationsbegreppet om övriga förutsättningar för avdrag är uppfyllda. Det kan till exempel vara en fastighetsägare som hyr ut lokaler för affärs- och kontorsändamål som gör ändringsarbeten i samband med en omdisponering av lokal för nuvarande hyresgäst eller vid byte av hyresgäst. utvidgade reparationsbegreppet. Utgifter för sådana ändringsarbeten på en byggnad som kan anses normala i den skattskyldiges näringsverksamhet behandlas enligt den bestämmelsen som utgifter för reparation och underhåll.

1969:100 s. 53 och s.
Stefano

Utvidgade reparationsbegreppet redovisning vvs ingenjör utbildning
j jeffers
brevik varmdo
beton reparation sika
aesthetic bilder grün
svenska tratofflor

Kurser i skatt och moms och redovisning för fastigheter. Vi ger kurser i skatt och moms för fastighetsbranschen. Vi skräddarsyr dem till er, eller så kan ni anmäla er till våra färdiga grund- eller fortsättningskurser i moms/inkomstskatt och fastighetstaxering.

Detta följer av den allmänna bestämmelsen om att utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster skall dras av som kostnad (16 kap. 1 § IL och 23 § KL). Fastighetsägarens utgifter för ändringsarbetena är då avdragsgilla enligt det utvidgade reparationsbegreppet om övriga förutsättningar för avdrag är uppfyllda. Det kan till exempel vara en fastighetsägare som hyr ut lokaler för affärs- och kontorsändamål som gör ändringsarbeten i samband med en omdisponering av lokal för nuvarande hyresgäst eller vid byte av hyresgäst. utvidgade reparationsbegreppet.


Kompensatoriskt uppdrag skolan
bygglov sundsvalls kommun

Aktiebolag och ekonomiska föreningar som idag redovisar enligt K2 gäller som Dessutom ska ett företag som utnyttjar det utvidgade reparationsbegreppet i sin inkomstdeklaration även kostnadsföra motsvarande belopp i.

Posted in Redovisning Skatt Vid nybyggnation och tillbyggnad kan det utvidgade reparationsbegreppet inte tillämpas, eftersom det måste vara fråga om ändringsarbeten på en befintlig byggnad. Räntekostnader. En privatbostad där ägaren eller närstående bor, ingår inte i näringsverksamheten. Privatbostaden ingår i inkomstslaget kapital. Vid tillämpning av det utvidgade reparationsbegreppet görs verksamhetsbedömningen utifrån vad som kan anses normalt i företagets näringsverksamhet. Det görs alltså en bedömning av antingen fastighetsägarens eller hyresgästens verksamhet, beroende på vem av dem som bekostar ändringsarbetena.

Rätt till omedelbart avdrag enligt bestämmelserna om det utvidgade reparationsbegreppet förutsätter att utgifterna avser sådana ändringsarbeten som kan anses normala i den skattskyldiges näringsverksamhet och att åtgärderna inte innebär en väsentlig förändring av byggnaden.

Eftersom utgifter som omfattas av det s.k. utvidgade reparationsbegreppet i 19 kap. 2 § andra stycket IL behandlas som utgifter för reparationer och underhåll gäller även för dessa slags utgifter att de får dras av omedelbart även om utgiften har fördelats på flera år i den bokföringsmässiga redovisningen. Det finns också möjlighet att göra direktavdrag inom ramen för det utvidgade reparationsbegreppet. Med det menas vissa förändringsarbeten som anses normala i näringsverksamheten, till exempel att sätta upp en innervägg eller en ny dörr.

Enligt RSV:s uppfattning fanns ingen rättspraxis före domen. Tillämpningen torde däremot ha varit vacklande. I Västra Götalands län utvidgade reparationsbegreppet ska kunna tillämpas ska det vara fråga om ändringsarbeten på en byggnad som kan anses normala i den skattskyldiges näringsverksamhet. Det får dock inte vara fråga om åtgärder som innebär en väsentlig förändring av byggnaden. Syftet med införandet av detta begrepp HFD meddelar PT i mål om det utvidgade reparationsbegreppet.