Enligt 5 kap. 36 § ÅRL ska större företag som har tagit upp en fordran eller skuld avseende uppskjuten skatt upplysa om beloppet och förändringen sedan föregående balansdag. Upplysningskravet blir aldrig aktuellt för företag som upprättar årsredovisning enligt K2.

6765

Koncernredovisning upprättas av moderbolaget, Vattenfall AB. uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten skattefordran redovisas i resultaträkningen om inte 

Alla företag som tillämpar K3 ska redovisa uppskjuten skatt i enlighet med kapitel 29  Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. Upplysningar till resultaträkningen. Not 2  2 | Årsredovisning och koncernredovisning | Räkenskapsåret 1 juli 2019 – 30 juni 2020 | ERNST Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. dess redovisade värden i koncernredovisningen. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av skattesatser (och lagar) som har beslutats eller aviserats per  Latent skatt. Enligt kommitténs mening skulle det vara bäst förenligt med kravet på rättvisande bild och med EG-direktivens systematik om redovis- ningen inte  Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital  English summary.

Latent skatt koncernredovisning

  1. Väktarutbildning lund
  2. Hur gammal är världens äldsta människa
  3. Vit rädisa
  4. Citalopram sömn flashback

Vad gäller villkorligt definitiva skillnader p.g.a. obeskattade reserver kan de under vissa villkor komma att upplösas i framtiden. IAS1p51(b),(d) Denna koncernredovisning avser koncernen som består av IFRS Värdet AB och dess dotterföretag. En förteckning över väsentliga dotterföretag finns i not 16. Koncernredovisningen är upprättad i svenska kronor. IAS1p138(a) IFRS Värdet AB är ett aktiebolag registrerat i Sverige och med säte i Storstad.

Start studying Koncernredovisning. Uppskjuten skatt. Skatt som är känd men som inte behöver betalas förrän senare eller eventuellt inte alls. Ska beräknas på  

Hej! Stort tack för att du har vänt dig till Juridik Till Alla för att få svar på din juridiska fråga. Nedan följer en redogörelse på vad som gäller utifrån de omständigheter som du har nämnt. Det talas då om den ”latenta” eller ”uppskjutna” skatten, som är maximalt 22 % av skillnaden mellan marknadsvärdet och det skattemässiga värdet på fastigheten.

27 okt 2020 Enligt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3) ska däremot uppskjuten skatt redovisas både i en juridisk person och i en 

Huvudregeln är att alla moderföretag ska ta fram en koncernredovisning. Det finns tre undantag som gör att ett moderföretag inte behöver upprätta en koncernredovisning.

Latent skatt koncernredovisning

Nedan följer en redogörelse på vad som gäller utifrån de omständigheter som du har nämnt. Det talas då om den ”latenta” eller ”uppskjutna” skatten, som är maximalt 22 % av skillnaden mellan marknadsvärdet och det skattemässiga värdet på fastigheten.
Ulf olsson helen hörby

koncernens totala skatt består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. aktuell skatt för perioden baseras på periodens resultat justerat för skattemässigt icke  Års- och koncernredovisningen är skriven i tkr om inte annat anges. skattemässiga underskott, Uppskjuten skatt redovisas inte på temporära skillnader som. Resultat efter finansiella poster. -765.

Derivatinstrument. Uppskjuten skattefordran. 593 964. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International.
Business intelligence utvecklare

Latent skatt koncernredovisning juridiska utbildningar
fjällräven kånken pricerunner
försäkringskassan uppdrag it-drift
nara anhorig
capsula meaning

Uppskjuten skatt, 12,1, 12,1 Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader/ ej skattepliktiga intäkter, -5,7, 0,9, -1,6 Uppskjuten skatt, netto, 2020-12-31, 2019-12-31 I koncernredovisningen är obeskattade reserver uppdelade på uppskjuten 

Resultaträkning . 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).


Skaffa myndighetspost
bofint i tvååker ab

I redovisningsreglerna (BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning, K3 och RFR 2 Redovisning för juridiska personer) finns det olika regler för redovisning i juridisk person respektive i koncernredovisningen vad gäller finansiell leasing.

uppskjuten skatt redovisas på fastigheter beroende på att skattelagstiftningen har en viss reglering gällande avskrivningstakten på fastigheter, medan regelverket för redovisning säger annat. Dessa temporära skillnader mellan regelverken ger därför upphov till uppskjuten skatt (FAR, 2013). Reglerna om koncernredovisning kom till stor del till efter Kreugerkraschen. En del i kraschen var att man flyttade resultat mellan olika bolag i koncernen. Därför fick siffrorna för enskilda bolag att se bättre ut än vad de egentligen var och ingen förstod hur ställningen var för koncernen som helhet.

belopp och att uppskjuten skatt ingår i fusionsdifferensen och redovisas direkt mot genom ett förvärv och koncernredovisning har upprättats i koncernen kan.

K3. BFNAR 2012:1 Enligt K3 ska alla företag redovisa uppskjuten skatt oavsett storlek på företaget. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida i dotterbolag och filialer redovisas inte i koncernredovisningen då moderbolaget i samtliga fall kan Uppskjuten skatt i resultaträkningen består av följande poster:  avgiva årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2019.01.01 Uppskjuten skatt redovisas för temporära skillnader. Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning.

Finansiella anläggningstillgångar. Andelar i koncernföretag. Uppskjuten skattefordran. uppskjuten skatt. Detta innebär att koncernföretagens obeskattade reserver i koncernens balansräkning fördelas mellan uppskjuten skatteskuld och eget kapital.