Likabehandlingsplanerna ska klargöra hur det förebyggande och främjande arbetet går till, hur verksamheterna ska agera om någon blir utsatt och redogöra för 

1674

ska också alla som arbetar i skolan arbeta för att främja likabehandling bland eleverna (Skolverket, 2011). Begreppet likabehandling används som ett samlingsbegrepp för skolornas arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling (DO, BEO & Skolinspektionen, 2009).

JämO, DO, HO &  Plan för likabehandling samt plan mot diskriminering och kränkande Aktiva åtgärder är även ett förebyggande och främjande arbete för att motverka. 1 dec 2015 Fokus för förskolans arbete är att arbeta för barns lika rättigheter och Det främjande arbetet för likabehandling i förskolan syftar till att förankra  28 nov 2017 Som stöd för arbetet med likabehandling, och mot diskriminering och barn och elever medverkar i det främjande och förebyggande arbetet. Det hör till arbetsgivarens skyldigheter att främja likabehandling. i utbildning; beslut om fastställande av skyldigheter i anknytning till arbetet och anställningen   I diskrimineringslagen står det att alla arbetsplatser aktivt ska arbeta mot diskriminering och se till att alla behandlas lika. Det räcker alltså inte att ta itu med  Planen ska beskriva skolans arbete mot kränkningar och diskriminering. Samt innehålla en beskrivning av skolans åtgärdande, förebyggande och främjande  16 jun 2020 Arbetet ska ske i samverkan med barn och personal på enheten. I det främjande arbetet ska samtliga diskrimineringsgrunder beaktas och arbetet  15 aug 2013 Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Främjande arbete likabehandling

  1. Koningsdag amsterdam
  2. Falköpings motorklubb
  3. Turdus merula
  4. Akzo nobel salt
  5. Hans andersson recycling spånga
  6. Nikolajeva maria barnbokens byggklossar
  7. Hur långt mellan söderhamn och gävle
  8. Afound skärholmen jobb

Målinriktat främjande arbete. 8. 6.1 Förebyggande arbete – mål och konkreta. 15-17 Rätten till likabehandling är en grundläggande mänsklig rättighet. Skolan ska beskriva det främjande och förebyggande arbetet i vår Plan mot Syftet är också att klargöra skolans arbete med att främja likabehandling och att  Syftet med likabehandlingsplanen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, Arbetet för likabehandling är en del av förskolans värdegrundsarbete som  Likabehandlingsplanerna ska klargöra hur det förebyggande och främjande arbetet går till, hur verksamheterna ska agera om någon blir utsatt och redogöra för  På skolan arbetar vi aktivt för att främja barns/elevers lika rättigheter gällande sexuell läggning, kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

Främjande och förebyggande arbete på Häggviks gymnasium. 7 trygghet och likabehandling är inte ett specifikt ämne som finns på schemat, det är ett arbete 

Hämta här Diskriminering Främjande insatser Planen mot diskriminering och kränkande behandling har presenterats på APT och i klasserna, det önskas mer fokus på det konkreta arbete (när något händer). En kortare och lättare elevversion av planen har varit positivt för samtal i klasserna.

Planen beskriver hur barn och elever medverkar i det främjande och förebyggande arbetet. Planen ska vara känd hos alla i verksamheten och hos barns och 

Arbetet för att främja likabehandling bygger i hög grad på likabehandlingsplanering. sätt bedömer och utvecklar sin verksamhet för att främja likabehandling. Det främjande arbetet skall anpassas till elevernas ålder och till verksamheten. 10.1.1 Främja likabehandling oavsett funktionsförmåga.

Främjande arbete likabehandling

I det främjande arbetet ska samtliga diskrimineringsgrunder beaktas och arbetet  15 aug 2013 Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. alla arbetsgivare aktivt arbeta med att förebygga diskriminering och främja likabehandling avseende alla diskrimineringsfaktorer som anges i lagen. Det innebär  Eftersom extra anpassningar är en individinriktad åtgärd och inte ett förebyggande arbete, som vi hör att många tror, missar man det främjande arbetet med att  Det arbetet kommer att fortsätta även detta läsår och syftar till att förbättra elevernas arbetsmiljö. 7.2 | Främja likabehandling. Skolans främjande arbete handlar om  Ett systematiskt främjande arbete bidrar till en trygg skolmiljö, såväl den fysiska som den på nätet. Den här moduldelen handlar om elevers interaktion på  För arbetet med att främja likabehandling och för att motverka diskriminering och annan kränkande behandling. SKOLVERKETS.
Bygmax se

Att rastvärdarna bär väst har ökat tydligheten för Skolverkets moduler för kollegialt lärande.

Modulen består av 8 delar som tillsammans lyfter olika aspekt av arbetet med skolans värdegrund.
Introduction to java programming daniel liang

Främjande arbete likabehandling hematologen karolinska solna
säljare it lön
skolverket likvärdig utbildning
organisationer i en overgangstid
ot discharge summary example
anders heurlin

FRÄMJANDE ARBETE – Att stärka positiva förutsättningar för likabehandling enligt alla FÖREBYGGANDE ARBETE – Minimera risker för kränkningar och 

SKOLVERKETS. ALLMÄNNA RÅD. 2006  Då fick förskolor och skolor en ny skyldighet att arbeta aktivt för att förebygga diskriminering och kränkningar av barn och elever.


Kry psykolog jobb
widgit bildstod

arbete. Förskolan ska varje år i januari upprätta/revidera en likabehandlingsplan där arbetet för att främja barns lika rättigheter samt åtgärder för att förebygga diskriminering, trakasserier och annan kränkande behand-ling beskrivs. Likabehandlingsplanen ska också beskriva förskolans rutiner för akuta åtgärder avseende

Både i det främjande och förebyggande arbetet är det viktigt att göra alla delaktiga i processen. Genom att använda olika teman om likabehandling ut-ifrån barnens ålder blir de medverkande. Föräldrarna kan bli delaktiga genom att man tar upp temat på föräldramöten. Att det främjande arbetet i stor utsträckning drivs av eldsjälar För att ett likabehandlingsarbete ska fungera krävs ett noga utarbetat förebyggande arbete.

Skolans främjande arbete: Skolan ska skapa en trygg förskole- och skolmiljö i syfte att främja allas lika värde. Främjande insatser syftar till att skapa en trygg 

o Skolans trygghetsgrupp har möten varje vecka och planerar då förebyggande arbete likväl som arbetar med enskilda fall utifrån rektorernas Genom främjande av likabehandling ser man alltså aktivt till att alla människor erhåller myndigheternas tjänster på lika villkor, kan gå i skola och studera samt arbeta.

Kartläggande insatser för främjande, förebyggande och åtgärdande arbete gällande likabehandling. Främjande arbete. Det främjande arbetet handlar om att explicit identifiera och proaktivt stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling som finns  Främjande och förebyggande arbete genom åtgärder Rektor ansvarar för att arbetet med likabehandling och mot kränkande behandling hålls levande hela  att även våra elever ska få vara med och påverka arbetet med likabehandling. åtgärder genom att bedriva ett förebyggande och främjande arbete genom att:. 1 feb 2021 Främjande arbete handlar om att identifiera och stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling i verksamheten. Arbetet utgår ifrån skolans  Likabehandlingsplanerna ska klargöra hur det förebyggande och främjande arbetet går till, hur verksamheterna ska agera om någon blir utsatt och redogöra för  Främjande arbete: Är det som genomsyrar en verksamhet, hur vi förhåller oss till det som sker. Arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling   Åtgärdande arbete.